കേരളത്തിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

ആലപ്പുഴ 

മൂന്നാർ - ഒരു റൊമാന്റിക് ഹണിമൂണിന് അനുയോജ്യമായ  ഇടം 

തേക്കടി - വന്യജീവി സ്നേഹികൾക്ക്  പറ്റിയ ഇടം 

കോഴിക്കോട് - ആധികാരിക മലബാർ പാചകത്തിന്

കൊച്ചി - പ്രധാന തുറമുഖ നഗരം

പാലക്കാട് - പ്രകൃതിയുടെ ആനന്ദം

ഇടുക്കി - കേരളത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രത്നം