നിർബന്ധമായും സന്ദർശിക്കേണ്ട ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ 7 ലൈബ്രറികൾ

നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യ, കൊൽക്കത്ത

ഡൽഹി പബ്ലിക് ലൈബ്രറി, ഡൽഹി

സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി, ഹൈദരാബാദ്

അന്ന സെന്റിനറി ലൈബ്രറി, ചെന്നൈ

അലഹബാദ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി

കൃഷ്ണദാസ് ഷാമ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി, ഗോവ

സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം