നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട 7 മികച്ച കേരള കായലുകൾ

ആലപ്പുഴ

കുമരകം

കുട്ടനാട്

അഷ്ടമുടി

കോഴിക്കോട്

പയ്യന്നൂർ

പടന്ന കാസർകോട്