ഓരോ സഞ്ചാരിയും തീർച്ചയായും സന്ദർശിക്കേണ്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബീച്ചുകൾ

കോവളം

വർക്കല

ആലപ്പുഴ

മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച്

ബേക്കൽ ഫോർട്ട് ബീച്ച്

കോഴിക്കോട്

പയ്യാമ്പലം ബീച്ച്