ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ നൃത്തരൂപങ്ങൾ

കഥക്

ഭരതനാട്യം

കഥകളി

ഗാർബ

ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തം

തെയ്യം

ഘുമുര നൃത്തം