സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന 7 ഭാഷകൾ

ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവർ - 52.83 കോടി

ബംഗാളി സംസാരിക്കുന്നവർ. - 9.72 കോടി

മറാത്തി സംസാരിക്കുന്നവർ - 8.30 കോടി

തെലുങ്ക്   സംസാരിക്കുന്നവർ - 8.11 കോടി

തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നവർ - 6.90 കോടി

ഗുജറാത്തി  സംസാരിക്കുന്നവർ - 5.54 കോടി

ഉറുദു   സംസാരിക്കുന്നവർ - 5.07 കോടി