കേരളത്തിലെ മികച്ച ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകൾ

വയനാട് മൂടൽമഞ്ഞ് മൂടിയ മലനിരകൾക്കായി

മൂന്നാർ   തഴച്ചുവളരുന്ന തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾക്ക്

വാഗമൺ  ഒരു പറുദീസയായ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ

സൈലന്റ് വാലി  ഒരു സംരക്ഷിത സൗന്ദര്യം

ഇടുക്കി  പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന്

മലമ്പുഴ മനോഹരമായ ഒരു അനുഭവത്തിനായി

അതിരപ്പള്ളി  അധികം അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ