ഇന്ത്യയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

രാജസ്ഥാൻ

ഗോവ

കേരളം

കൊൽക്കത്ത

ലഡാക്ക്

മണാലി

ആഗ്ര