ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

ഹാവ്‌ലോക്ക് ദ്വീപ്

സെല്ലുലാർ ജയിൽ

ബാരൻ ദ്വീപ്

വണ്ടൂർ ബീച്ച്

സാഡിൽ പീക്ക്

മൗണ്ട് ഹാരിയറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക്

ധനിനല്ലാഹ് കണ്ടൽ പ്രകൃതി നടപ്പാത