അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ  സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

തവാങ്

സീറോ വാലി

നംദഫ നാഷണൽ പാർക്ക്

സെല പാസ്

നുരനാങ് വെള്ളച്ചാട്ടം

ബുംല പാസ്

പഖുയി വന്യജീവി സങ്കേതം