ആസാമിൽ  സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക്

കകോചാങ് വെള്ളച്ചാട്ടം

ഉമാനന്ദ ദ്വീപ്

ഗുവാഹത്തി പ്ലാനറ്റോറിയം

ഹാഫ് ലോംഗ്  തടാകം

ശിവസാഗർ

കരിംഗഞ്ച്