ബീഹാറിൽ  സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

ഗയ 

കകോചാങ് വെള്ളച്ചാട്ടം

ഗ്രിദ്ധകൂട കൊടുമുടി

വിശ്വ ശാന്തി സ്തൂപം

കൻവാർ തടാകം  പക്ഷി സങ്കേതം

ബരാബർ ഗുഹകൾ, സുൽത്താൻപൂർ

പട്ന