ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

സിൽവാസ്സ സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം: ഒക്ടോബർ - മാർച്ച്

വാപി

ദുധാനി

ദാദ്ര

ഖാൻവേൽ

സത്മാലിയ  മാൻ പാർക്ക്

ഹിർവ വാൻ ഗാർഡൻ