ദാമൻ & ദിയുവിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

നാഗോവ ബീച്ച്

ജലന്ധർ ബീച്ച്

ദിയു കോട്ട

സോമനാഥ് മഹാദേവ ക്ഷേത്രം

സെന്റ് പോൾ പള്ളി

നൈദ ഗുഹകൾ

സൺസെറ്റ് പോയിന്റ്