ഡൽഹിയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

tou

ചെങ്കോട്ട

കുത്തബ് മിനാർ

ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ

ഇന്ത്യ ഗേറ്റ്

രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ

ലോധി ഗാർഡൻസ്

ജുമാ മസ്ജിദ് ഡൽഹി