ഗോവയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

കലാൻഗുട്ട് ബീച്ച്

ഫോർട്ട് അഗ്വാഡ

ഗോവയിലെ  ക്രൂയിസ്

ഗോവയിലെ ജല കായിക വിനോദങ്ങൾ

ദിവാർ ദ്വീപ്

ഗോവയിലെ  സ്കൂബ ഡൈവിംഗ്

കാസിനോ