ഗുജറാത്തിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

അഹമ്മദാബാദ്

കച്ച്

ഗിർ നാഷണൽ പാർക്ക്

സോമനാഥ്

സൂറത്ത്

സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി

രാജ്കോട്ട്