ഹരിയാനയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

ഗുഡ്ഗാവ്

പഞ്ച്കുല

ഫരീദാബാദ്

സുൽത്താൻപൂർ പക്ഷി സങ്കേതം

മോർണി ഹിൽസ്

ചണ്ഡീഗഡ്

കലേസർ നാഷണൽ പാർക്ക്