ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

മണാലി

ഷിംല

ഖജ്ജിയാർ

ധർമ്മശാല

സാരഹൻ

സോളൻ

സോളാങ് വാലി