ജാർഖണ്ഡിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

റാഞ്ചി

പഹാരി മന്ദിർ

കാങ്കെ ഡാം

റാഞ്ചി തടാകം

പത്രതു താഴ്വര

ജംഷഡ്പൂർ

പരസ്നാഥ് ഹിൽ