കാശ്മീരിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

ശ്രീനഗർ

ഗുൽമാർഗ്

ദാൽ തടാകം

അനന്തനാഗ്

ഷാലിമാർ ഗാർഡൻ

അമർനാഥ്

കുപ്വാര