ലഡാക്കിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

പാംഗോങ് ത്സോ

ഖാർദുങ് ലാ

ചംഗ്ല പാസ്

തിക്സി മൊണാസ്ട്രി

സോ മോറിരി

സിന്ധു, സൻസ്കർ നദികളുടെ സംഗമസ്ഥാനം

സൻസ്കർ വാലി