ലക്ഷദ്വീപിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

മിനിക്കോയ് ദ്വീപ്

അഗത്തി ദ്വീപുകൾ

ബംഗാരം ദ്വീപ്

ലക്ഷദ്വീപിലെ സ്കൂബ ഡൈവിംഗ്

കവരത്തി ദ്വീപുകൾ

വാട്ടർ സ്പോർട്സ്

യാച്ച് ക്രൂയിസ്