മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

മുംബൈ

അജന്ത ഗുഹകൾ

മഹാബലേശ്വർ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ

ലോണാവാല ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ

ഷിർദ്ദി തീർത്ഥാടന നഗരം

ഔറംഗബാദ്

പൂനെ