മണിപ്പൂരിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

ലോക്തക് തടാകം - ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തടാകം

കെയ്ബുൾ ലംജാവോ നാഷണൽ പാർക്ക്

തരോൺ ഗുഹ

കംഗ്ല ഫോർട്ട്

മണിപ്പൂർ സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ

മണിപ്പൂർ സ്റ്റേറ്റ് മ്യൂസിയം

ലീമരം വെള്ളച്ചാട്ടം