മേഘാലയയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

ഷില്ലോങ്

ആന വെള്ളച്ചാട്ടം

ചിറാപുഞ്ചി

ബൽപാക്രം നാഷണൽ പാർക്ക്

നൊഹ്കാലികൈ വെള്ളച്ചാട്ടം

ഉമിയം തടാകം

ഡോക്കി