മിസോറാമിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

ഐസ്വാൾ

വന്താങ് വെള്ളച്ചാട്ടം

ഫാൽകൗൺ ഗ്രാമം

ടാംഡിൽ തടാകം

ചമ്പായി

മുർലൻ നാഷണൽ പാർക്ക്

ദാമ്പാ ടൈഗർ റിസർവ്