നാഗാലാൻഡിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

കൊഹിമ

ഖോനോമ  ഗ്രീൻ വില്ലേജ്

ബെൻരെയു

സുൻഹെബോട്ടോ

കിഫിരെ

ഡ്സുക്കോ   താഴ്വര

ടൂഫെമ ഗ്രാമം