ഒഡീഷയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

കൊണാർക്ക് - പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങൾ

കട്ടക്ക്   വിന്റേജ് സിറ്റി

പാരദീപ് - പ്രശസ്തമായ തുറമുഖം

ഭുവനേശ്വർ മനോഹരമായ വാസ്തുവിദ്യയുടെ നാട്

ചന്ദിപൂർ - കടലാമകളുടെ വീട്

പിപ്ലി കരകൗശല വസ്തുക്കൾക്ക് പേരുകേട്ട പട്ടണം

ബെർഹാംപൂർ - ക്ഷേത്ര നഗരം