പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

ഓറോവിൽ

ശ്രീ അരബിന്ദോ ആശ്രമം

സ്കൂബ ഡൈവിംഗ്

ഓറോവിൽ ബീച്ച്

ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ

വിളക്കുമാടം പോണ്ടിച്ചേരി

പോണ്ടിച്ചേരി മ്യൂസിയം