പഞ്ചാബിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

ചണ്ഡീഗഡ്

അമൃത്സർ

മൊഹാലി

പട്യാല

ഫിറോസ്പൂർ

പത്താൻകോട്ട്

കുപ്വാര