രാജസ്ഥാനിൽ  സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

ബിക്കാനീർ

രന്തംബോർ ദേശീയോദ്യാനം

ജയ്പൂർ

ജയ്സാൽമീർ

ഉദയ്പൂർ

ചിറ്റോർഗഡ്

അജ്മീർ