തമിഴ്നാട്ടിൽ  സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

ഊട്ടി

ചെന്നൈ

കന്യാകുമാരി

മധുരൈ

വേളാങ്കണ്ണി

സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി

കോയമ്പത്തൂർ