ത്രിപുരയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ 

നീർമഹൽ കൊട്ടാരം

ഉജ്ജയന്ത കൊട്ടാരം

ത്രിപുര സുന്ദരി ക്ഷേത്രം

ജാംപുയി ഹിൽ

ഫൈൻ ആർട്ട് സ്കൂൾ

കല്യാൺ സാഗർ തടാകം

തൃഷ്ണ വന്യജീവി സങ്കേതം