ഉത്തർപ്രദേശിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

ആഗ്ര

അമൃത്സർ

വാരണാസി

ലഖ്‌നൗ

അലഹബാദ് / പ്രയാഗ്രാജ് 

സാരാനാഥ്

അയോധ്യ