ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

ഹരിദ്വാർ

ഋഷികേശ്

നൈനിറ്റാൾ

മസൂറി

വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് നാഷണൽ പാർക്ക്

ചോപ്ത

ജിം കോർബറ്റ്