പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

കൊൽക്കത്ത

സുന്ദർബൻസ് നാഷണൽ പാർക്ക്

ഡാർജിലിംഗ്

ബിഷ്ണുപൂർ

മുർഷിദാബാദ്

ഹൂഗ്ലി നദിക്കര

കുർസിയോങ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ