കർണ്ണാടകയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ 7 മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

കൂർഗ്

മൈസൂർ

ബാംഗ്ലൂർ

ബന്ദിപ്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക്

ശിവനസമുദ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം

ബേലൂർ

സക്ലേഷ്പൂർ