ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകങ്ങൾ

വേമ്പനാട് കായൽ  കേരളം ഏരിയ 2033 sq km

ചിലിക്ക തടാകം ഒഡീഷ ഏരിയ 1165 sq km

ശിവാജി സാഗർ തടാകം മഹാരാഷ്ട്ര ഏരിയ 891.7 sq km

ഇന്ദിര സാഗർ തടാകം മധ്യപ്രദേശ് ഏരിയ 627 sq km

പാംഗോങ് സോ തടാകം ലഡാക്ക് ഏരിയ 700 sq km

പുലിക്കാട്ട് തടാകം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഏരിയ 450 sq km

സർദാർ സരോവർ തടാകം ഗുജറാത്ത് ഏരിയ 375 sq km