ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള കാറുകൾ

റോൾസ് റോയ്സ് ബോട്ട് ടെയിൽ  - $28.0 മില്യൺ

ബുഗാട്ടി ലാ വോയിച്ചർ നോയർ - $13.4 മില്യൺ

മെർസിഡസ്  മേബാച്ച്  - $8.0 ദശലക്ഷം

പഗാനി കോഡലുംഗ: $7.4 മില്യൺ

എസ്പി ഓട്ടോമോട്ടീവ് ചാവോസ്  - $6.4 മില്യൺ

ലംബോർഗിനി വെനെനോ  - $4.5 മില്യൺ

Koenigsegg CC850:  $3.7 ദശലക്ഷം