ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ വസ്തുക്കൾ

ഹിസ്റ്ററി സുപ്രീം യാച്ച്   $4.5 ബില്യൺ

മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ആന്റിലിയ  - $2 ബില്യൺ

വില്ല ലിയോപോൾഡ - $506 ദശലക്ഷം

'ദി കാർഡ് പ്ലേയേഴ്സ്' പെയിന്റിംഗ്   - $ 275 മില്യൺ

image: wikipedia

ജെഫ് ബെസോസിന്റെ ബെവർലി ഹിൽസ് ഹൗസ്  - $165 മില്യൺ

‘പോർട്രെയ്റ്റ് ഓഫ് അഡെലെ ബ്ലോച്ച്-ബോവർ I’  — $135 മില്യൺ

image: wikipedia

‘പോർട്രെയ്റ്റ് ഓഫ് അഡെലെ ബ്ലോച്ച്-ബോവർ I’  — $135 മില്യൺ

image: wikipedia

'ഗാർസൺ എ ലാ പൈപ്പ്' - $104 മില്യൺ

image: wikipedia