കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ

ബേക്കൽ കോട്ട

തലശ്ശേരി കോട്ട

ജൂത സിനഗോഗ്, എറണാകുളം

പാലക്കാട് കോട്ട

എടക്കൽ ഗുഹ

തലശ്ശേരി കോട്ട

അമ്പലവയൽ ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം