ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർബൺ പോല്യൂഷൻ നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾ

ചൈന, 10,065 ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം CO2 പുറത്തുവിടുന്നു.

അമേരിക്ക 5,416 ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം CO2 പുറത്തുവിടുന്നു

ഇന്ത്യ 2,654 ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം CO2 പുറത്തുവിടുന്നു

റഷ്യ 1,711 ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം CO2 പുറത്തുവിടുന്നു

ജപ്പാൻ  1,162 ദശലക്ഷം ടൺ CO2 പുറത്തുവിടുന്നു

ജർമ്മനി 759 ദശലക്ഷം  ടൺ CO2 പുറത്തുവിടുന്നു

ഇറാൻ 720 ദശലക്ഷം  ടൺ CO2 പുറത്തുവിടുന്നു