വിദേശ സഞ്ചാരികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ

പശ്ചിമ ബംഗാൾ

രാജസ്ഥാൻ

കേരളം

ഡൽഹി

ഉത്തർപ്രദേശ്

മഹാരാഷ്ട്ര

തമിഴ്നാട്