ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജ്യങ്ങൾ

മൊണാക്കോ പ്രതിശീർഷ ജിഡിപി - $190,512

ലിച്ചെൻസ്റ്റീൻ  പ്രതിശീർഷ ജിഡിപി - $180,366

ലക്സംബർഗ്  പ്രതിശീർഷ ജിഡിപി - $115,873

സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പ്രതിശീർഷ ജിഡിപി  - $87,097

മക്കാവോ (ചൈന SAR) പ്രതിശീർഷ ജിഡിപി  - $86,117

അയർലൻഡ്  പ്രതിശീർഷ ജിഡിപി - $85,267

നോർവേ  പ്രതിശീർഷ ജിഡിപി - $67,389