കേരളത്തിലെ  സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിളകൾ

കുരുമുളക്

ഗ്രാമ്പൂ

ഇഞ്ചി

വാനില

ജാതി

പുളി 

ഏലക്ക