ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് മരണത്തിന്റെ പ്രധാന   കാരണങ്ങൾ

ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ

ക്യാൻസറുകൾ

ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ

ദഹന രോഗങ്ങൾ

ശ്വാസകോശ അണുബാധകൾ

നവജാത ശിശുക്കളുടെ തകരാറുകൾ

ഡിമെൻഷ്യ