ജീവിക്കാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ രാജ്യങ്ങൾ

സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ജീവിതച്ചെലവ് സൂചിക: 123.35 പ്രാദേശിക പർച്ചേസിംഗ് പവർ: 118.44

സിംഗപ്പൂർ ജീവിതച്ചെലവ് സൂചിക: 83.98 പ്രാദേശിക പർച്ചേസിംഗ് പവർ: 91.34

ഐസ്ലാൻഡ് ജീവിതച്ചെലവ് സൂചിക: 94.86 പ്രാദേശിക പർച്ചേസിംഗ് പവർ: 77.06

അയർലൻഡ് ജീവിതച്ചെലവ് സൂചിക: 76.05 പ്രാദേശിക പർച്ചേസിംഗ് പവർ: 82.27

നോർവേ ജീവിതച്ചെലവ് സൂചിക: 100.9 പ്രാദേശിക പർച്ചേസിംഗ് പവർ: 83.11

ഇസ്രായേൽ ജീവിതച്ചെലവ് സൂചിക: 88.05 പ്രാദേശിക പർച്ചേസിംഗ് പവർ: 75.58

ലെബനൻ ജീവിതച്ചെലവ് സൂചിക: 69.62 പ്രാദേശിക പർച്ചേസിംഗ് പവർ: 35.12