വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള  രാജ്യങ്ങൾ

ഫ്രാൻസ്   90.0 മില്യൺ

സ്പെയിൻ 83.7 ദശലക്ഷം

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്   79.3 ദശലക്ഷം

ചൈന  65.7 ദശലക്ഷം

ഇറ്റലി  64.5 ദശലക്ഷം

തുർക്കി  51.2 ദശലക്ഷം

മെക്സിക്കോ  45.0 ദശലക്ഷം