ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുള്ള 7 രാജ്യങ്ങൾ

ചൈന ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ 854,000,000

ഇന്ത്യ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ 560,000,000

അമേരിക്ക ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ 313,322,868

ഇന്തോനേഷ്യ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ 171,260,000

ബ്രസീൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ 149,057,635

നൈജീരിയ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ 126,078,999

ജപ്പാൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ 118,626,672